پالادیوم

(یونان و روم باستان) تندیس Pallas Athena به ویژه مجسمه‌ی او در شهر تروا

لغت نامه دهخدا
پالادیوم . (اِخ ) مجسمه ٔ چوبین پالاس که بنابر اساطیر یونانی طالع شهر ترواده بحفظ آن منوط بود و اولیس و دیومد به ربودن آن دست یافتند. و بروایتی دیگر اِنه آنرا هنگام آتش سوزی ترواده به ایتالیا برد.

 

پالامد

پالامد یک اسم است
معنی پالامد ریشه در تاریخ و افسانه ها دارد .
پلامد معانی زیر را داشته
پادشاه اب یکی از سران یونان در محاصره شهر تراوده که در افسانه ها اختراع بازی شطرنج و دیسک و کعبتین را به او نسبت داده اند .

شیمی

(Noun) (شیمی) پالادیم (عنصر نادر و نقرهای رنگ و چکش خوار و خم پذیر از گروه پلاتین – نشان آن: Pd، وزن اتمی: 106/4، شماره‌ی اتمی: 46، وزن مخصوص 12/02، نقطهی گداز: 1554c، نقطه جوش: 2970c)
(Noun), (Plural) (یونان و روم باستان) تندیس Pallas Athena به ویژه مجسمه‌ی او در شهر تروا
(Noun), (Plural) حافظ، ایمن دار، نگهدار

 

پالادیوم

لغت نامه دهخدا
پالادیوم . (فرانسوی ، اِ) فلزی سفیدرنگ ومحکم از خواص آن نشف مولّد الماء (ئیدروژن ) است و وزن مخصوص آن 11/9 و در 1500 درجه حرارت ذوب میشود.

 

زانتس

کسانتس . شهری است در لیکیا که اکنون کونیک خوانده میشود و هرباغوس که از سران لشکر کورش بود پس از نبردی سخت آن را گشود و ویران ساخت . این شهر مسقطالرأس بروکلوس فیلسوف است . (از دائرةالمعارف بستانی ).

WhatsApp us