پنبه سیاه (Populus trichocarpa)

پنبه سیاه (Populus trichocarpa)