آموزش

آموزش

آموزش هنر های چوبی گره سازی و گره چینی معرق و منبت درودگری چلنگری   گروه فن و هنر ایران زمین طراح و مجری هنر سنتی ایران زمین . آموزش گره چینی آموزش درودگری  آموزش طراحی و نقاشی  در کارگاه سایت درودگران واقع در شهرک صنعتی خاوران ، سایت درودگران و...
WhatsApp us