تحلیل اجزای معماری

تحلیل اجزای معماری

خانه ؛ تحلیل اجزای معماری و سازه ای و بررسی روش ساخت معرفی پی در بررسی معماری گیلان اونچه عناصر دیگه را تحت تاثیر قرارمیده، فن و روش ساختمانی به کار رفته است. این امر در عناصر مختلف ساختمانی سازه ای، مثل پی و سازه های عمودی و افقی و پوششها به خوبی مشاهده میشه. شکیل یا...
WhatsApp us