معنی کت ( تخت پادشاهی )

معنی کت ( تخت پادشاهی )

تخت, تخت پادشاهی

سلام یکی از مشتریان چند روز پیش از واژه کت برای سفارش تخت سنتی استفاده کردند . به همین دلیل به دنبال معنی کت به تعاریف زیر رسیدم .

تخت پادشاهی یا اورنگ پادشاهی

تخت پادشاهی یا اورنگ پادشاهی یا تخت سلطنت صندلی مخصوص پادشاه یا شخص اول مملکت است.

تخت پادشاهی آنچنان اهمیتی دارد که کلمه «تخت پادشاهی» و یا «تاج و تخت» برای اشاره به اصل حکومت پادشاهی نیز به کار می‌رود.

معنی کلمه کت به فارسی

کت
شانه, کتف, ونیزبمعنی تخت, تخت پادشاهی, به معنی قنات وکاریزهم گفته شده, نیمتنه, نیمتنه آستین دارمردانه یازنانه

بصورت پسوند مکان آید : اخسیکث کبوذ نجکث مذیا نکث نو چکث .
کم گوشت از زن و مرد
کت اسپست
قریه ایست فرسنگی میانه جنوب و مغرب شیراز
کت بستن
( مصدر ) 1 – دستهای کسی را از بای بازو بوسیل. طناب به پشت بستن : [ از جیبش طنابی بیرون کشید و کتهای حسن را بست ] . 2 – مغلوب کردن ( مخصوصا در مشاعره )
کت بسته
( صفت ) آنکه کت وی را به پشت بسته باشند .
کت بین
شانه بین کتاف
کت بینی
عمل کت بین شانه بینی
کت تا
نام یکی از سرداران رومی است
کت چشمه
نام محلی به چهاردانگه در هزار جریب مازندران
کت دازور
بخش شرقی از سرزمین ساحلی فرانسه در ساحل بحر الروم ( مدیترانه ) که از تولون تا مانتون ممتد است . دارای آب و هوای بسیار مطبوع و آفتابی و در تابستان و زمستان مرکز مسافران و سیاحان است .
کت زدن
پی کندن کندن حلقه ای از پوست درخت با تبر
کت سعدی
از قناتهای شیراز بوده است
کت سنگ
قریه ایست چهار فرسخ میانه جنوب و مغرب آباده
کت گنبد
نام محلی است فرسخی بیشتر مغرب سروستان است
کت محله
دهی است از توابع چهاردانگه بخش هزارجریب مازندران
کت نو
قریه ایست چهار فرسنگی جنوب آباده
کت و دامن
پوششی زنانرا که مرکب از کت و دامن باشد
کت و مت
بعینه عینا : [ فنی کت مت بف ن میماند ] : [ روی زشت آن بد اختر نحس و شوم راست گویم کت و مت ماند ببوم ] . ( فرزدق رشیدی )
کت و کلفت
( صفت ) کلفت و ضخیم .
کت و کلفتی
ضخیمی
کت و کول
کول دوش
کت کن
دهی است از دهستان کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم آباد
خاره کت
نام موضعی است از انازنکوه متعلق بهزار جریب .
خانه کت
نام محلی است کنار راه شیراز به جهرم میان مهارلو و کمال آباد در چهل و نه هزار و پانصد گزی شیراز .
دره کت
دهی است از بخش دهدز شهرستان اهواز

(بیشتر…)