ارسی سازی و گره چینی در درودگری

ارسی سازی و گره چینی در درودگری

ارسی سازی ( پنجره گره چینی ) ارسی ؛ صنعت نجاری هنگامی‌ که با هنر ‏طراحی و ظرایف نازک کاری تلفیق شود حاصل آن پدیده ای زیبا و جذاب است ‏که ارسی یکی از این پدید‌ه‌ها است. در نگاه کلی هنر ارسی سازی پیوندی است بین ‏نازک کاری چوب، شیشه بری، نجاری و طراحی. هنر ارسی سازی ارس...
WhatsApp us