مصاحبه ؛ استاد محمد حسین زُمرشیدی ازپیشکسوتان هنر معماری

خداوند زیباست اشاره: استاد محمد حسین زُمرشیدی ازپیشکسوتان هنر معماری  و از اساتید برجسته معماری سنتی ایران است. 21 کتاب در زمینه عمران، 10 کتاب در زمینه معماری و 25 مقاله  در زمینه های فوق، حاصل کار وی  است. استاد زُمرشیدی در حال حاضر استاد ممتاز دانشگاه شهید رجائی،...
WhatsApp us