در عجبم

در عجبم

در عجبم از این مردم حضرت علی (ع): زندگی کردن با مردم این دنیا همچون دویدن در گله اسب است! تا میتازی با تو میتازند… زمین که خوردی، آنهایی که جلوتر بودند، هرگز برای تو به عقب باز نمیگردند! و آنهایی که عقب بودند، به داغ روزهایی که میتاختی تورا لگد مال خواهند کرد!...
حرف ها برنده تر از تیغ شمشیر

حرف ها برنده تر از تیغ شمشیر

سخن حرف ها برنده تر از تیغ شمشیر در این گزارش خطبه‌ 141 نهج‌ ا‌لبلاغه مورد بررسی خواهد گرفت. حضرت علی سخنان نهج‌ ا‌لبلاغه خطبه‌ نهج‌ ا‌لبلاغه خطبه‌ نهج‌ ا‌لبلاغه خطبه‌ و سخنان حضرت علی (ع) نهج‌ ا‌لبلاغه خطبه‌ و سخنان حضرت علی (ع) نهج‌ ا‌لبلاغه خطبه‌ و سخنان حضرت علی...
WhatsApp us