حرف ها برنده تر از تیغ شمشیر

حرف ها برنده تر از تیغ شمشیر

سخن حرف ها برنده تر از تیغ شمشیر در این گزارش خطبه‌ 141 نهج‌ ا‌لبلاغه مورد بررسی خواهد گرفت. حضرت علی سخنان نهج‌ ا‌لبلاغه خطبه‌ نهج‌ ا‌لبلاغه خطبه‌ نهج‌ ا‌لبلاغه خطبه‌ و سخنان حضرت علی (ع) نهج‌ ا‌لبلاغه خطبه‌ و سخنان حضرت علی (ع) نهج‌ ا‌لبلاغه خطبه‌ و سخنان حضرت علی...
WhatsApp us