جزئیات کامل شهادت جنگلبان نور توسط قاچاقچیان چوب و بازداشت ضاربین

جزئیات کامل شهادت جنگلبان نور توسط قاچاقچیان چوب و بازداشت ضاربین

خبر کامل از جزئیات کامل شهادت جنگلبان نور توسط قاچاقچیان چوب و بازداشت ضاربین گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین این عمل جنایتکارانه را محکوم و باورداریم بریدن هر درخت خیس مثل قتل یک انسان است . البته باید در نظر داشت فایده یک درخت میتواند از یک انسان بیشتر باشد .  ...
WhatsApp us