برای خداحافظی با استاد حسین قندی / او به ما آموخت چگونه زمستان مطبوعات را از سربگذرانیم

برای خداحافظی با استاد حسین قندی / او به ما آموخت چگونه زمستان مطبوعات را از سربگذرانیم

برای خداحافظی با استاد حسین قندی / او به ما آموخت چگونه زمستان مطبوعات را از سربگذرانیم سینا قنبرپور فرهنگی گلویم فشرده و فشرده‌تر شد، لب‌هایم شروع به لرزیدن کرد، لب‌ها را بین دندانهایم گرفتم و فشردم تا لرزشش را کسی نبیند. اما قطره‌های اشک همه چیز را هویدا کرده بود....
WhatsApp us