برای خداحافظی با استاد حسین قندی / او به ما آموخت چگونه زمستان مطبوعات را از سربگذرانیم

برای خداحافظی با استاد حسین قندی / او به ما آموخت چگونه زمستان مطبوعات را از سربگذرانیم

خداحافظی مراسم تشیع حسین قندی شنبه برگزار می‌شود
حسین قندی
برای خداحافظی با استاد حسین قندی / او به ما آموخت چگونه زمستان مطبوعات را از سربگذرانیم

WhatsApp us