مبلمان دست ساز دارای تکنیک های جدید ساخت و سازی جدید

مبلمان دست ساز دارای تکنیک های جدید ساخت و سازی جدید

در یک دره روستایی در جنوب ایالت نیویورک مخفی شده است و یک ساختمان غیر توصیفی است که در بین توده های درختان و زمین های چمنزار وحشی واقع شده است و دارای چند مرغ بصورت دامداری آزاد است. از خارج ، هیچ نشانه ای از آنچه در داخل اتفاق می افتد وجود ندارد : این نوع از طراحی و...
WhatsApp us