دکوری گوشه

دکوری گوشه

حالا كه هنرهاي دستي تبديل به صنعت شده و به شكل انبوهی ساخته مي‌شود، خريدن آنها براي خانه كار سختي نيست. درست است كه اگر آنها را از شهر مبداشان بخريم، لطف بيشتري دارد اما در همين نزديكي خودمان خرده‌ريزهاي هنري زيادي وجود دارد كه مي‌شود با يك خيابان گردي عصرگاهي آنها را به خانه‌هاي‌تان بياوريد

دکوری گوشه

دکوری گوشه

کدa121

60طول/60ارتفاع/10عمق 2000
80طول/80ارتفاع/13عمق 4000
100طول/100ارتفاع/13عمق 6000
150طول/150ارتفاع/17عمق 10000
200طول/200ارتفاع/17عمق 20000

5603

WhatsApp us