نقوش اسلیمی در اشپزخانه روی اپن

نقوش اسلیمی در اشپزخانه روی اپن

بستن اپن با مشبک , نقوش اسلیمی در اشپزخانه روی اپن

ایجاد محرمیت ( دیوار محرمیت ) در آشپزخانه و بخش هایی از منزل بوسیله پارتیشن های مشبک

پارتیشن مشبک٬ پنجره مشبک چوبی٬

استفاده از پارتیشن و مشبک در آشپزخانه در جهت حفظ حریم آشپزخانه

استفاده از پارتیشن و مشبک در آشپزخانه در جهت حفظ حریم آشپزخانه

دکوراسیون آشپزخانه

استفاده از پارتیشن و مشبک در آشپزخانه در جهت حفظ حریم آشپزخانه

استفاده از پارتیشن و مشبک در آشپزخانه در جهت حفظ حریم آشپزخانه

استفاده از پارتیشن و مشبک در آشپزخانه در جهت حفظ حریم آشپزخانه

ارک در آشپزخانه

استفاده از پارتیشن و مشبک در آشپزخانه در جهت حفظ حریم آشپزخانه

استفاده از پارتیشن و مشبک در آشپزخانه در جهت حفظ حریم آشپزخانه

استفاده از پارتیشن و مشبک در آشپزخانه در جهت حفظ حریم آشپزخانه

آرک در آشپزخانه

استفاده از پارتیشن و مشبک در آشپزخانه در جهت حفظ حریم آشپزخانه

استفاده از پارتیشن و مشبک در آشپزخانه در جهت حفظ حریم آشپزخانه

استفاده از پارتیشن و مشبک در آشپزخانه در جهت حفظ حریم آشپزخانه

استفاده از پارتیشن و مشبک در آشپزخانه در جهت حفظ حریم آشپزخانه

پارتیشن مشبک٬ پنجره مشبک چوبی٬

WhatsApp us