تعریف رهبری در کارگاه

تعریف رهبری در کارگاه

رهبری در کارگاه

رهبری مهارتی است در بدست آوردن تولید مطلوب ضمن ایجاد روابط خوب

رهبری در کارگاه

رهبری در کارگاه

پیش بینی مشکلات در روابط انسانی و جلوگیری از بروز آنها

تصمیم گیری و اقدام مناسب در موقع بروز مشکل

WhatsApp us