جشن فروردينگان

جشن فروردينگان

جشن فروردينگان

جشن فروردينگان

نخستین جشن ماهیانه ايراني مربوط به فروهرنیاکان كه برای آنان به جاي سوگواری، بزرگداشت برگزار می كنند.

جشن های باستانی٬ جشن٬ مناسبتها در ایران و جهان٬ مناسبتها٬

جشن ایرانیان باستان

جشن ایرانیان باستان

جشن ایرانیان باستان

جشن ایرانیان باستان

بخشی‌از سلسله مباحث دربارهٔ
مزدیسنا
آتش، نمادِ مَزدَیَسنا
مباحث اولیه
اهورامزدا
زرتشت
اشه
ایران
فرشتگان و شیاطین
امشاسپندان · ایزد
اهوراها · دیو
اهریمن
کتاب و عبادت
اوستا
گاتاها · یسنه
وندیداد · ویسپرد
یشت · خرده‌اوستا
Ab-Zohr
نیایش اهونی ویریا
آتشکده
روایت‌ها و افسانه‌ها
دین‌کرد · بندهشن
ارداویراف‌نامه
جاماسب‌نامه
قصه سنجان
تاریخ و فرهنگ
آئین زروانی
گاه‌شماری اوستایی نو · جشن‌های زرتشتی
ازدواج
فرشگرد
پیروان
مزدیسنا در هندوستان · ایرانیان زرتشتی
پارسیان · ایرانیان
• • •
آزار زرتشتیان
درگاه مزدیسنا

امشاسپندان یا اَمِشَه سپَنتَه جمع امشاسپند است که امشاسفند، اموسپند و امهوسپند نیز گفته‌اند. امشاسپندان از صفات پاک اهورامزداهستند. در هیچ جای گات‌ها به واژهٔ امشاسپند بر نمی‌خوریم ولی بارها از همهٔ آنها بعنوان صفات و القابِ اهورامزدا یاد شده‌است. این از خصایص دین زرتشتی است که هر یک از صفات خداوند، یکی از ایزدان نگهبان جنس بشر است. چنین به نظر می‌رسد که این‌ها تجریدهایی تشخص یافته باشند. اما آن‌ها چیزی بیش از مفاهیمی مجرد بوده‌اند، چرا که زرتشت آنان را محترم می‌شمرده است.

WhatsApp us