15 بهمن؛ جشن میانه زمستان

15 بهمن؛ جشن میانه زمستان
مجموعه: مناسبتها در ایران و جهان
جشن میانه زمستان در 15 بهمن ماه برگزار می شود

مرتبط با موضوع »  دکوراسیون زمستانی

15 بهمن؛ جشن میانه زمستان

جشن‌های ایرانی به جشن‌هایی ملی و مردمی گفته می‌شود که دارای ریشه تاریخی ایرانی هستند و از دوران باستان تا به امروز رسیده‌اند. برخی از این جشن‌ها کم‌ و بیش زنده هستند.

 

جشن‌های زنده به جشن‌هایی اطلاق می‌شود که بنا به سنت تاریخی در میان مردم رایج است (مانند جشن نوروز). جشن‌های فراموش‌شده به جشن‌هایی اطلاق می‌شود که بنا به سنت تاریخی برگزار نمی‌شوند، اما ممکن است کوشش‌هایی برای احیای برخی از آنها رواج داشته باشد.

 

جشن میانه زمستان

جشن میانه زمستان و گاهنباری فراموش شده که دلیل فراموشی آن دانسته نیست. با این وجود برخی دیگر از جشن‌های میانه زمستان، بازمانده‌ای از این گاهنبار هستند. همچنین آغاز سال نو در تقویم‌های شمال‌غربی هندوکش در افغانستان امروزی؛ آغاز سال نو در تقویم‌های محلی لرستان، بختیاری و کردستان (بنام «وهار کردی»). همچنین هنگام جشن مهرگان («میر ما/ مهرماه»)در تقویم طبری؛ و نیز همین ایام، زمان برگزاری جشن «پیر شالیار/ پیر شهریار» در «اورامانات» کردستان.
منبع : fa.wikipedia.org

دی ماه ( طالع و درباره دیماهی ها )

دی ماه ( طالع و درباره دیماهی ها )

دی ماه 

متولدین دی

درباره دی ماهی ها

درباره افراد متولد دی خیلی چیزا میگویند و برخی واقعیت و برخی در لایه های زیرین شخصیت این افراد پنهان و برخی نظرات هم چرت و پرت است .

چیزی که متوجه شدم متولدین دی ماه دشمن هم زیاد دارند  . و خیلی ها این تیپ را نمیپسندند . اما در کل بدون سانسور ( چون خودم متولد دی هستم ) یک سری از مطالب را گرداوری کرده ام و این فقط بدلیل ارادتی است که به متولدین دی ماه دارم هست . لازمه بگم من و همسرم متولد دی هستیم و از این بابت بسیار خوشحال هستم . چون طبع دی ماهی ها را دوست دارم .

اخبار و مطالب برای متولدین دیماه

اخبار و مطالب برای متولدین دیماه

بخش اول : معرفی افراد مشهور و بزرگان متولد دی ماه

اﻓﺮادﻣﺸﻬﻮر ﻣﺘﻮﻟﺪ در دی ﻣﺎه : ﻓﺮدوﺳﯽ  ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺮاﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ، ( ارد ﺑﺰرگ ) اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ (، اﯾﺮج ﺟﻨﺘﯽ ﻋﻄﺎﯾﯽ ) ﺷﺎﻋﺮ اﯾﺮاﻧﯽ

، ( ﺟﺒﺮان ﺧﻠﯿﻞ ﺟﺒﺮان ) اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ و ﺷﺎﻋﺮ ﻟﺒﻨﺎﻧﯽ ، ( ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد ) ﺷﺎﻋﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ، ( ﺣﺎﻣﺪ ﮐَﺮزی ) رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ، ( ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻬﯽ ﻗﻤﺸﻬﺎی

) ﺳﺨﻨﻮر و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ، ( اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ) ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ، ( ﻣﻌﯿﻦ ) ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ، ( ﮐﺘﺎﯾﻮن رﯾﺎﺣﯽ ) ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ، ( ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ اﻣﺎﻧﭙﻮر )

ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺗﺒﺎر اﯾﺮاﻧﯽ (، ﺗﺮاﻧﻪ ﻋﻠﯿﺪوﺳﺘﯽ ) ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ (، ﻓﺮﯾﺒﺎ ﮐﻮﺛﺮی ) ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ (، ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ ) ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ (، ﻣﺎﻫﺎﯾﺎ ﭘﻄﺮوﺳﯿﺎن

) ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ (، ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻮﻻدوﻧﺪ ) ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ (، اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎن ) ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ (، ﻣﺮﯾﻢ زﻧﺪی ) ﻋﮑﺎس اﯾﺮاﻧﯽ (، راﻣﺒﺪ ﺟﻮان ) ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ (، ﻣﺤﻤﺪ

رﺿﺎ ﻓﺮوﺗﻦ ) ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ، ( ﻓﺮﻫﺎد ﻣﻬﺮاد ) ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ، ( ﺷﻬﺮه ﺻﻮﻟﺘﯽ ) ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ، ( رﺿﺎ روﯾﮕﺮی ) ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ (، ﺑﻬﺮام ﺑﯿﻀﺎﯾﯽ )

ﮐﺎرﮔﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ ، ( رزﯾﺘﺎ ﻏﻔﺎری ) ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ، ( ژاﻧﺪارک ) زن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی (، رودﯾﺎرد ﮐﯿﭙﻠﯿﻨﮓ ) ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (، ﻟﻮﯾﯽ ﭘﺎﺳﺘﻮر ) ﺷﯿﻤﯿﺪان ﻓﺮاﻧﺴﻮی

(، ادﮔﺎر آﻟﻦ ﭘﻮر ) ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ (، ﮐﺎرل ﺳﻨﺪ ﺑﺮگ ) ﺷﺎﻋﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ (، آﻟﺒﺮت ﺷﻮاﯾﺘﺰر ) ﭘﺰﺷﮏ و ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻓﺮاﻧﺴﻮی (، ﯾﻮﻫﺎن ﮐﭙﻠﺮ ) ﺳﺘﺎره ﺷﻨﺎس

آﻟﻤﺎﻧﯽ (، ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ ) ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ (، ﻣﺎﺋﻮﺗﺴﻪ ﺗﻮﻧﮓ ) رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﯿﻦ (، ﻫﻨﺮی ﻇﻤﯿﻠﺮ ) ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ (، اﯾﺰاک

ﻧﯿﻮﺗﻦ ) داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ (، رﯾﭽﺎرد ﻧﯿﮑﺴﻮن ) رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ (، ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮﮐﯿﻨﮓ ) رﻫﺒﺮﺳﯿﺎﻫﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ (، اواﮔﺎردﻧﺮ ) ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و( ﻫﻤﻔﺮی ﺑﻮﮔﺎرت ) ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ .

متولدین دی

برای بخش های بعدی نیز آماده باشید در ضمن انجمنی در گوگل وجود دارد به نام متولیدن دی ماه که من هم مدیریت آن را بعهده دارم . با تشکر از توجه شما فربد  .

WhatsApp us