منبت کاری و نمونه سازی درب

منبت کاری و نمونه سازی درب

منبت کاری و نمونه سازی درب چوبی  دکوراسیون و درب سفارشی ساز مبلمان و دکوراسیون داخلی چوبی   گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین ساخت انواع درب های لوکس و منحصر به فرد چوبی درب چوبی     ...
انواع درب ، درب چوبی

انواع درب ، درب چوبی

انواع دربتعریف درب به طور كلی از ساختمان گفته می شود كه با بازو و بسته شدن فضاهای داخلی و خارجی رابه هم مربوط می ناميد .ودر بعضي از موارد نيز عبور نور و تبادل هوا را ممكن يا نا ممكن مي نمايد. وظيفه اوليه در ايجاد امكان دسترسی است و از جمله مقاومت و پايداری – حفظ حريم...
WhatsApp us