سالن تیراندازی در نخستین مجموعه ورزشی ویژه ی جانبازان و معلولين

نخستین مجموعه ورزشی ویژه ی جانبازان و معلولين نخستین مجموعه ورزشی ویژه ی جانبازان و معلولين نخستین مجموعه ورزشی ویژه ی جانبازان و معلولين عصر روز شنبه بیست و چهارم اسفند ماه، با حضور محمد علی آبادی، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني، افتتاح گردید. در این مراسم...
WhatsApp us