عنصرگرایی

عنصرگرایی

عنصرگرایی شکل تغییر یافته ای از نئوپلاستی سیسم که در اواسط دهه 1920 توسط وان دوز برگ پیشنهاد شد. وان دوز برگ ، با ارائه خطوط و فرم های مایل سعی داشت تا با بکارگیری عنصری از ناپایداری سنجیده کیفیت پویاتری به تابلو بده.   عینیت نوین این جنبش تمایل به انتقاد اجتماعی که...
WhatsApp us