سبک های هنری

سبک های هنری

کوبیسم دو عامل مهم که بر ظهور کوبیسم خیلی موثر بودن تندیس های آفریقایی و آثار متاخر  و نیز  تابلوی سنت شکن پابلو پیکاسو به اسم “دوشیزگان آوینیون”  که پر از فرم های زاویه دار و جدا بود. عموما کوبیسم براک و پیکاسو را  به دو مرحله تقسیم می کنن ؛ مرحله تحلیلی...
WhatsApp us