رنگ کاری چوب

رنگ کاری چوب

درود بر شما رنگ کاری چوب رنگ کاری بسیار مجهز صنایع چوب فن و هنر در این مجموعه با استفاده از تجربه گذشته توانستیم یک سیستم رنگ پاشی کار آمد را برپا کنیم این مجموعه در چهارطبقه بایک آسانسور باربری بهم متصل می شوند. طبقه اول بخش زیرسازی که در پایین ترین طبقه میباشد. طبقه...
WhatsApp us