سقف کاذب

سقف کاذب اولین بار که سقف کاذب ساختم ، سرباز یگان مهندسی ارتش بودم . سال 1374 پادگان عباس آباد تهران . تیمسار برهان دستوردادند سازه های قدیمی تخریب شوند . این ساختمانها متعلق به دوره ناصر الدین شاه بودند و هنوز میخ طویله و اخور اسبان در این ساختمانهای قدیمی قابل...
WhatsApp us