تصویر و تصویر سازی

تصاویر شعری زهرا معماریانی تحول یا ثبوت تصویر و تصویر سازی فکر کنین … فرق هست بین تصویر و تصویر سازی…زبان ماهیتی تصویری دارد یعنی زمانی که اشیاء رو به صورت عینی میبینم و به کمک استعاره نشانه ای این عینیت رو تبدیل به اطلاعات ذهنی میکنیم.انچه در ذهن ما شکل...
WhatsApp us