اثار گره چینی از هنرمندان آذربایجان ( شباک )

گِرِه‌چینیبا چوب ( گره چینی ) اثار گره چینی از هنرمندان آذربایجان ( شباک ) گِرِه‌چینی یکی از شاخه‌های هنر معماری و کاشی کاری سنتی است که اساتید این هنر از کنار هم چیدن آلات و لغات مختلف بر اساس طرح مدنظر خود با استفاده از کاشی، آجر و یا سایر مواد نقش‌های هندسی تزئینی...
WhatsApp us