سبک تهران در دوره ی قاجار نمونه موردی : ساختمان شمس العماره

سبک تهران در دوره ی قاجار نمونه موردی :ساختمان شمس العماره “بدون تردید ریشه های معماری نوگرا و معاصر ایران از زمان آشنایی ایرانیان با معماری غرب، ازیکصد و پنجاه سال پیش، ازدوره ی سلطنت ناصرالدین شاه قاجار پدیدار شده اند.”(نفیسی،1344) و از این زمان است که...
شمس العماره

شمس العماره

شمس العماره  معرفی اثار تاریخی تهران قدیم , تهرانشناسی عکسهای تهران قدیم گالری عکس تهران قدیم  عمارت و کاخ شمس العماره عمارت و کاخ شمس العماره عمارت و کاخ شمس العماره عمارت و کاخ شمس العماره عمارت و کاخ شمس العماره عمارت و کاخ شمس العماره عمارت و کاخ شمس العماره عمارت...
WhatsApp us