پل طبیعت ، تهران

پل طبیعت ، تهران

طراح پل طبیعت تهران پل طبیعت تهران سازه ای بزرگ در دوطبقه ، محیطی فقط برای عابران پیاده و مسیری برای عبور از اتوبان مدرن ، متصل کننده بوستن زیبای طالقانی به پارک آب و آتش .  عکسهایی از پل طبیعت تهران بزرگراه مدرس       پل طبیعت   به عنوان یک شهروند...
WhatsApp us