شیشه گری در عصر هخامنشیان

شیشه‌گری شیشه‌گری در ارگ کریم‌خان. هنر شیشه گری یکی از قدیمی‌ترین صنایعی است که بشر به آن اشتغال داشته‌است. کاوش‌های باستان شناسی مارلیک هنسلودشوش رواج شیشه گری در ایران باستان (عهد هخامنشی) را به اثبات می‌رساند. قدیمی‌ترین نمونه‌ها از شیشه‌های دست‌ساز در خاورمیانه...
پیشینه شیشه‌گری در ایران

پیشینه شیشه‌گری در ایران

پیشینه شیشه‌گری در ایران هنر شیشه گری یکی از قدیمی ترین صنایعی است که بشر به آن اشتغال داشته‌است. کاوش‌های باستان شناسی مارلیک هنسلودشوش رواج شیشه گری در ایران باستان (عهد هخامنشی) را به اثبات می‌رساند. شیشه‌گری هنر شکل دادن به شیشه است. هنرمند در این هنر، ابتدا ماده...
WhatsApp us