ناصر الدین شاه قاجار

ناصر الدین شاه قاجار

ناصرالدین‌شاه قاجار زندگی نامه ، تاریخ ، اثار و غیره از ناصر الدین شاه ناصرالدین شاه قاجار ناصرالدین‌شاه قاجار (۲۵ تیر ۱۲۱۰ – ۱۲ اردیبهشت ۱۲۷۵) که پیش از پادشاهی ناصرالدین میرزا خوانده می‌شد، معروف به قبله عالم، سلطان صاحبقران و بعد شاه شهید، چهارمین شاه از...
WhatsApp us