خانه های تاریخی اصفهان، خانه مشکی

خانه مشکی اصفهان در آستانه تخریب است خانه تاریخی ابوالشفیع مشکی که در سال 54 به شماره 1156 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده به دلیل بی توجهی به مرمت، تغییرات مداوم و بلندمرتبه سازی در حریم آن به شکل نیمه ویرانه درآمده است.خانه ابوالشفیع مشکی که متعلق به دوران صفویه است...
WhatsApp us