فضا آفرینی

فضا آفرینی

فضا آفرینی جنبشی که در سال 1947 توسط پوچیو فونتانا در میلان تاسیس شد . او تفکر اصلی این جنبش را در بیانیه سفید  خود که در سال 1946 در بوینس آیرس منتشر نمود ، پیش بینی کرده بود. در سال 1947 فونتانا یک محیط فضایی مشکی که شامل یک اتاق به رنگ سیاه اختراع کرد که اونو...
WhatsApp us