قالبسازی مهرگان

قالبسازی مهرگان

  قالبسازی مهرگان طراحی و ساخت قالبهای پلاستیک ، سمبه ماتریس ، دایکاست و…. با توجه به نیاز صنعت پلاستیک به سیستمهای راه گاه گرم و تجهیزات جدید در سیستم قالبسازی، این واحد توانایی انجام و اجرای تمام سیستمهای جدید از جمله راه گاه گرم و فرایند مکانیزم و لو گیت...
WhatsApp us