تزیینات  وابسته  به  معماری

تزیینات وابسته به معماری

تزیینات  وابسته  به  معماری  ایران  دوره  اسلامی   هم اکنون شهر آباده در استان فارس و شهر گلپایگان در استان اصفهان مرکز اصلی  منبت کاری  بحساب میاد  و بجز این در شهر بوشهر هم تعدادی  به منبت کاری مشغولن  و در سایر نقاط  کشور هم به طرز پراکنده  منبت کاری  رایجه....
WhatsApp us