هنر «قفل سازی» سنتی: روح خلاقی که به فلزات لطافت می بخشد

هنر «قفل سازی» سنتی: روح خلاقی که به فلزات لطافت می بخشد

هنر «قفل سازی» سنتی: روح خلاقی که به فلزات لطافت می بخشد خانه جواهری ها یکی از چند خانه تاریخی اصفهان است که در محله ‘دردشت’ و کنار مناره ای به همین نام، اکنون به مامن هنرمندان پیشکسوت اصفهان تبدیل شده است. قفل سازی سنتی، سمبل دمیدن روح هنر بر پیکر بی جان...
WhatsApp us