0 Items
فراورده های چوبی ، چوب الوار تخته و تنه درخت گرده بینه

فراورده های چوبی ، چوب الوار تخته و تنه درخت گرده بینه

گرده بینه

به تنه درخت گفته میشود که میتواند با پوست درخت یا بدون پوست در دکوراسیون یا صنعت ساختمان مصرف داشته باشد .

این تنه یا کنده درخت یا شاخه قطور تیرچه نیست ، تخته یا الوار نیست بلکه یک تنه قطور به طولی حدود 2 الی 3 متر و قطر بیش از 25 سانت میباشد .

فراورده های چوبی ، چوب الوار تخته و تنه درخت گرده بینه
فراورده های چوبی ، چوب الوار تخته و تنه درخت گرده بینه

اصطلاحات و تعاريف فرآورده های مختلف چوبی جنگلی

– هدف از درج این مطلب :

هدف از تدوين اين استاندارد ارائه اصطلاحات ويژه و تعاريف فرآورده های مختلف چوبی جنگلی است.

2- دامنه كاربرد

اين اصطلاحات شامل فرآورده های مختلف چوبی از مرحله قطع درخت تا خروج از جنگل ميباشد.

3- اصطلاحات كلی

3-1- مواد چوبی خام :

شامل درخت كاملا انداخته شده، تمام تنه، چوبهای گرد، چوبهای گرد شكافته شده، كنده درخت ، چوبهای تبديل شده، ضايعات چوبی و مازاد مقطوعات برای پردازش يا مصرف سوخت

فراورده های چوبی ، چوب الوار تخته و تنه درخت گرده بینه
فراورده های چوبی ، چوب الوار تخته و تنه درخت گرده بینه

3-2- تمام تنه : تنه جدا شده از كنده بطوريكه فقط شاخه ها و تاج شاخه درخت قطع شده باشد.

3-3- فرآورده های چوبی : فرآورده های چوبی جدا شده از درخت انداخته شده (يا قسمتهای برش داده شده طولی و عرضی ) به نحوی كه ساختمان فيزيكی و شيميائی چوب دست نخورده باقی بماند.

فراورده های چوبی ، چوب الوار تخته و تنه درخت گرده بینه
فراورده های چوبی ، چوب الوار تخته و تنه درخت گرده بینه

3-3-1- چوب گرد : چوبهای تهيه شده بوسيله برشهای عرضی تنه يا شاخه درخت.

فراورده های چوبی ، چوب الوار تخته و تنه درخت گرده بینه
فراورده های چوبی ، چوب الوار تخته و تنه درخت گرده بینه

3-3-2- چوب شكافته : چوب حاصل از شكافتن چوبهای گرد.

فراورده های چوبی ، چوب الوار تخته و تنه درخت گرده بینه
فراورده های چوبی ، چوب الوار تخته و تنه درخت گرده بینه

3-4- چوب تجارتی : شامل چوبهای گرد و شكافته شده (به استثنای چوبهای هيزمی، چوبهای نامناسب برای پردازش صنعتی ، خرده چوب و كنده درخت.)

3-5- چيپس : شامل خرده های چوب كه از تبديل مواد چوبی توسط ماشين خردكن يا ابزارهای ويژه ديگر توليد ميشود.

3-6- ضايعات قطع و تبديل : ضايعات باقيمانده از قطع درختان، سرشاخه زنی، بينه بري، برشهاي طولي، پوست كني خواهد بود كه شامل شاخه ها، سرشاخه ها تاج، اضافات قطع شده و قطع گره ها، پوست و برگ است، خواهد بود.

3-6-1- تاج شاخه : قسمت انتهائي قطع شده درخت كه بدليل خصوصياتش قابل استفاده بعنوان چوب تجارتي يا هيزمي نميباشد .

3-6-2- شاخه : قسمت های چوبی شده منشعب از تنه درخت است.

3-6-3- سرشاخه قسمت های چوبي نشده يا كم چوبی شده منشعب از شاخه ها.

3-6-4- بن تنه : قسمت قطور تنه كه بدليل پوسيدگي و ناصافي غيرقابل استفاده در صنعت و تجارت بوده.

3-6-5- ريش درخت : اليافي از چوب كه بعد از افتادن درخت روي تنه باقي ميماند و بعدا بريده ميشود.

3-6-6- پوست :پوشش سطح خارجي تنه كه چوب را ميپوشاند.

3-6-7- تاج سبز : قسمت هاي تازه و سبزينه دار درخت.

3-7- كنده چوب : چوب كنده و ريشه هاي درخت

3-8- بينه : قطعات بريده شده از تنه بوسيله برشهاي طولي

3-8-1- گرده بينه : قسمت هاي جدا شده از تنه در برشهاي عرضي (با مقطع دايره مانند)

3-8-2- گرده بينه شكافته : چوب حاصله از گرده بينه هاي شكافته شده

3-9- گرده بينه هاي تجارتي : محصولات چوبي كه در پردازش صنعتي بطور مستقيم مورد استفاده قرار ميگيرد.

3-10- گرده بينه بلند : قسمتي از تنه كه داراي قابليت تقسيم به چند گرده بينه اندازه مساوي براي مصرف خاص ميباشد.

3-11- بلند گرده بينه مركب : بينه بلندي كه قابليت تقسيم به بينه هائي با اندازه هاي مختلف براي مصارف متفاوت صنعتي را دارا ميباشد.

2-12- پوست صنعتي : پوستي كه براي مصارف صنعتي بكار برده ميشود.

4- چوبهاي گرد براي مصارف مختلف

4-1- چوب تونلي : چوب هاي گردي كه در معادن جهت استحكام و جلوگيري از ريزش استفاده ميشود.

4-2- تير ساختماني : گرده بينه هاي كم قطر مورد مصرف در ساختمان

4-3- تير – تيرهای چوبی كه از آن برای خطوط تلفن و تلگراف، برق و برای ساختن پايه داربست استفاده ميشود.

4-4- قيم : چوب گردي كه بعنوان قيم بكار ميرود.

4-5- سيم پايه : چوب گردي كه بعنوان پايه حصار بكار ميرود.

4-6- گرده بينه تخته بري : گرده بينه اي كه براي تهيه تخته بكار ميرود.

4-7- چوب تراورسي : بينه اي كه براي تهيه تراورس و مشابه آن بكار ميرود.

4-8- چوب ارتعاشي (آكوستيك ) : گرده بينه اي كه مخصوص تهيه تخته هاي آكوستيك و ضدارتعاشي ميباشد.

4-9- گرده بينه روكشي : گرده بينه هائيكه مخصوص تهيه روكش بطريط لوله بري و تراشه بري ميباشد.

4-10- چوب كبريت سازي: چوب گرد مورد مصرف براي تهيه كبريت

4-11- گرده بينه براي تهيه پوشال: چوب گرد مورد مصرف براي پوشال و پشم چوب

5- چوبهاي مورد مصرف براي صنايع خمير كاغذ و توليد صفحات چوبي و پردازش شيميائي

5-1- چوب جهت تهيه كاغذ : هر نوع چوب گرد يا شكافته شده اي كه مخصوص تهيه خمير كاغذ از طريق شيميائي يا مكانيكي مي باشد.

5-2- چوب هاي گرد مورد مصرف براي تهيه صفحات چوبي: چوب گرد يا شكافته و خرد شده چوب كه براي تهيه اوراق يا چوبهاي قالبي به كار مي رود.

5-3- خرده چوب صنعتي: خرده چوب هائي كه براي تهيه خمير كاغذ، محصولات صنايع چوبي و براي هيدروليز به كار مي رود.

5-4- چوبهاي صمغي: كنده درختان سوزني برگ كه به عنوان مواد خام جهت تهيه تربانتين و صمغ به كار مي رود.

6- چوبهاي هيزمي (چوب سوخت)

6-1- چوب سوخت : چوبهاي گرد يا شكافته شده اي كه به دليل ابعاد و كيفيت تنها مصرف سوخت دارد.

6-2- تراشه چوب براي سوخت : تراشه هائي كه براي تولید انرژی حرارتی به کار مي رود.

6-3- پوست تانن گيري: پوست هائي كه برای تولید فرآورده هاي تانن به کار مي رود.

6-4- غذای سبز: فرآورده هائي که از طریق خشک کردن و خرد کردن قسمتهای سبز درختان به دست می آید .

ایده های جدید برای دکوراسیون اهام گرفته از طبیعت
جاشمعی زیبا

درجه بندی محصولات جنگلی :

عبارت است از تعیین مشخصات و قواعدی که هر یک از فرآورده ها را در انطبـاق بـا اسـتانداردهای تعیـین شـده بـرای تولیـد محصولات مشخص و معین از همدیگر متمایز نماید.

از آنجایی که عمده محصولاتی که از جنگل به مراکز مصرف نهـایی حمـل می گردد به صورت گرده بینه و با طولهای متفاوت است در این مرحله روشهای درجه بندی گرده بینه در ابتدا بیان می گردد .

روشهای درجه بندی گرده بینه :

ایده های جدید برای دکوراسیون اهام گرفته از طبیعت
کلبه و ساختمان چوبی

الف : درجه بندی بر اساس نوع مصرف :

گرده بینه روکشی، گرده بینه قابل مصرف در صنایع تولید تخته لایه و روکش

گرده بینه قابل مصرف به صورت چوبهای ساختمانی و صنعتی بر این اساس گرده بینه ها را به :

گرده بینه درجه یک :

گرده بینه ای که مناسب برای صنایع تولید روکش و تخته لایه باشد

گرده بینه درجه دو : گرده بینه ای که هم مناسب برای تهیه لایه های درجه دو تخته لایه و هم قابل مصرف در صنایع اره کشی و تولید چوب آلات درجه دو و اَمثال آن باشد

گرده بینه درجه سه :گرده بینه ای که در اره کشی و تولید تخته و چوب آلات ساختمانی مصرف شود.

گرده بینه خارج از رده : گرده بینه هایی که محصول نهایی آنها قابل مصرف در صنایع روکش و تخته لایه نبوده و تنها از آنها تنها می توان چوبها و تخته هایی با طول کوتاه و برای مصارفی مثل جعبه سازی ،پالت سازی، تولید قرقره کابل ،تولید چیپس برای صنایع کاغذ سازی ، تخته خرده چوب و فیبر استفاده نمود.

ب : درجه بندی بر اساس معایب طبیعی و غیر طبیعی در گرده بینه

1-معایب طبیعی شامل گره، یخ زدگی، برون مرکزی، دو مغزی شدن، چنگالی شدن، مقاطع غیر هندسی تنه و …

ایده های جدید برای دکوراسیون اهام گرفته از طبیعت
یک بار ساخته شده از تنه درخت کاج

2-معایب غیرطبیعی (معایبی که در هنگام قطع و استصال وارد میشوند و یا معایبی که بوسیله انسان و عوامل خارجی مثل ترک خوردن، شکستن، پوسیده شدن و عدم نگهداری و حمایت مناسب در دپو ها عارض میشوند)

شکل (9 -1 .(بروز ترک در مقطع گرده بینه (سمت راست ) بروز شکستگی ناشی از عملیات قطع در تنه(سمت چپ)

گرده بینه
گرده بینه

بر این اساس گرده بینه ها را به سه درجه تقسیم بندی می کنند (جدول9-1 .( جدول (9-1 .(درجه بندی گرده بینه ها در جنگلهای شمال ایران نوع عیب درجه 1 درجه 2 درجه 3

انواع گرده بینه
انواع گرده بینه
جدول گرده بینه ها
جدول گرده بینه ها
(بیشتر…)
WhatsApp chat