ورودی یک ساختمان

درود بر شما ورودی یک ساختمان اولین بخشی که هر بیننده ای از یک ساختمان می بیند و از طریق آن درک و بینش نسبت ه آن ساختمان پیدا می‌کند. اولین برداشت ما از یک ساختمان از ورودی آن است. ورودی و نمای ساختمان، فضای سبز با تمام اجزا بعنوان نمای خارجی یک ساختمان پلی مابین داخل...
WhatsApp us