وظایف و ویژگی های یک لابی من

وظایف و ویژگی های یک لابی من

وظایف لابی من وظیفه لابی من ساختمان1- آراستگی  ظاهری و پوشیدن لباس فرم مرتب و تمیز ، ضروری است2- در هنگام تغییر شیفت ، اطلاعات کامل را به شیفت بعدی منتقل نمایید و تا حضور نفر شیفت بعد ، از ترک محل خودداری گردد.3- حضور به  موقع هنگام تغییر و تحویل شیفت از اصول اولیه...
WhatsApp us