لوطی های تهران : لوطی گری به سبیل و انگشتر  خالکوبی نیست به مرام ادمی زاده

لوطی های تهران : لوطی گری به سبیل و انگشتر خالکوبی نیست به مرام ادمی زاده

لوطی های تهران لوطی گری به سبیل و انگشتر  خالکوبی نیست به مرام ادمی زاده به حبس کشیدن نیست به تجربه ادمی هست به ریش نیست که به ریشه ا ست لوطی های بودند که شهید شدن لوطی هایی که به این خاک جون دادان با خون دادان اره مرد های بی ادا بهروز وثوقی , عکس و دیالوگ های...
WhatsApp us