لوطی های تهران : لوطی گری به سبیل و انگشتر خالکوبی نیست به مرام ادمی زاده

 

لوطی های تهران

لوطی گری به سبیل و انگشتر  خالکوبی نیست به مرام ادمی زاده

به حبس کشیدن نیست به تجربه ادمی هست

به ریش نیست که به ریشه ا ست

لوطی های بودند که شهید شدن

لوطی هایی که به این خاک جون دادان با خون دادان

 

اره مرد های بی ادا

بهروز وثوقی بازیگر فیلم گوزن ها

بهروز وثوقی بازیگر فیلم گوزن ها

لوطی های تهران

فرق لوطی با لات
بهروز وثوقی بازیگر

بهروز وثوقی بازیگر

فرف لوطی با لات خیلی زیاده داش

لات نوچه می پرورونه

لوطی اسم مولا علی(ع) میاره

لات نره می کشه

لوطی یا هو می گه

لات دنبال ناموس مردم

لوطی نامرحم میدونه نگاه نمی کنه

لات  تیزیو حق می گشه

لوطی بر نا حق

لات میگه وظیفته

لوطی میگه اقایی کردی

البته نمی گم که خودم لوطیم

این رسم  لوطی های قدیم بوده

لوطی های تهران
معلم لوطی
معلم لوطی حالا کن
لوطی های تهران
روزگار
همه میگن زمان لوطی گری گذشتهاما مرام لوطی گری نه هنوز زنده استمرام عبارت است از :

جوان مردی

رفاقت پاک

بزرگ کوچک بلد بودن وغیره

به کرم مولا علی هنوز لوطی گری مونه

لوطی های تهران

لوطی های تهران

 

لوطی های تهران

لوطی های تهران

لوطی های تهران

فردین

 

برنارفیقان شرم باد

فرق لوطی با لات

فرف لوطی با لات خیلی زیاده داش

لات نوچه می پرورونه

لوطی اسم مولا علی(ع) میاره

لات نعره می کشه

لوطی یا هو می گه

لات دنبال ناموس مردم

لوطی نامرحم میدونه نگاه نمی کنه

لات  تیزیو حق می گشه

لوطی بر نا حق

لات میگه وظیفته

لوطی میگه اقایی کردی

البته نمی گم که خودم لوطیم

این رسم  لوطی های قدیم بوده

 

 

WhatsApp us