بورژوا و بوژوازی

بورژوازی بورژوا و بوژوازی فرهنگ فارسی معین [ فر. ] ( اِ.) طبقة سرمایه داری که با در دست داشتن وسایل تولید و سرمایه ، زندگی مرفه دارد.   بورژوا و بورژوازي به چه معناست؟ نويسنده: رضا احمديان راد بورژوا و بوژوازی واژه هاي آشنا و قريب به ذهني هستند كه در زندگي...
WhatsApp us