برندها , مد و مارکهای معروف

«مد» و «مارک‌های» معروف با ما چه می‌کنند؟ روانشناسی مارک فرويد معتقد بود بسياري از تصميم‌ها نه به صورت آگاهانه بلکه ناخودآگاه و براي ارضاي نيازهايي که شايد در لحظه به آنها واقف نباشيم، گرفته مي‌شوند. «برنيز» اين رويکرد را براي تبليغ سيگار و ترويج آن در ميان زنان...
WhatsApp us