چوب مازل

چوب مازل

تخته الوار اسلپ  مازل چوب مازل بیشتر بصورت روکش موجود است اما اخیرن برخی از بازرگانان به اوردن الوارهای کامل بصورت اسلپ روی اورده اند . ( معنی اسلپ ) در بخش زیر چند نمونه کار از چوب اسلپ مازل برایتان محیا کرده ایم که امیدوارم مورد توجه قرارگیرد / چوب و ریشه ، روکش...
WhatsApp us