چوب مازل

چوب مازل

تخته الوار اسلپ  مازل

چوب مازل بیشتر بصورت روکش موجود است اما اخیرن برخی از بازرگانان به اوردن الوارهای کامل بصورت اسلپ روی اورده اند . ( معنی اسلپ )

در بخش زیر چند نمونه کار از چوب اسلپ مازل برایتان محیا کرده ایم که امیدوارم مورد توجه قرارگیرد /

تنه بزرگ مازل , اسلپ مازل

تنه بزرگ مازل , اسلپ مازل

چوب مازل

نمونه کار ساخته شده از چوب مازل