تبدیل تخت و مبلمان سنتی به کلاسیک

تبدیل تخت و مبلمان سنتی به کلاسیک

تبدیل تخت و مبلمان سنتی به کلاسیک امروز انتخاب یک مبل یا کاناپه یا تخت به سبک سنتی امری بسیار دشوار است اما در عین حال جذابیت عناصر طبیعی و اشکالی که منشاء آنها در گذشته و اعتقادات و ارزشهای ما است باعث شده برای فرار از مدرنیته به سمت دکوراسیون سنتی نیز گرایش داشته...
WhatsApp us