مسجد اولجایتو و محراب مسجد محمد ساوی

مسجد اولجایتو و محراب مسجد محمد ساوی در مسجد جمعه اصفهان و در قسمت شمال ایوان استاد سر در کاشیکاری بیت الشتاء مسجد جمعه که درعقب ساختمانهای ضلع غربی مسجد ساخته شده قرار دارد وسپس شبستان کوچکی که دارای طاقهای آجری متنوع است و زیباترین گچ بری مسجد را در بردارد واقع شده...
WhatsApp us