معنی صراحی

معنی صراحی

معنی صراحی در ادبیات و معنی صراحی در نجاری معنی این واژه بسته به مکان استفاده بسیار متفاوت است اما در کل معنای چیزی به شکل جام را می دهد . مثلا در نجاری و سازندگان پله چوبی به نوعی از نرده صراحی گفته می شود . صراحی /sorAhi/ مترادف صراحی: بط، پیاله، پیمانه، تنگ، جام،...
WhatsApp us