0 Items
مکتب های هنری

مکتب های هنری

مکتب زیبایی شناسی

اصطلاحیه که برای توصیف  افراط  کاری های مختلف  در نظریه ای که مدعیه هنر خود بسنده است و لازم نیس که در خدمت هیچ گونه هدف ضمنی ، چه هدف اخلاقی ، سیاسی یا مذهبی باشه.

مکتب زیبایی شناسی

مکتب زیبایی شناسی

نگرش تندروانه  و یکسویه این نظریه که هنر می تونه  بدون هر نوع انگیزش پنهانی مذهبی ، سیاسی، اجتماعی یا اخلاقی باشه ، تا اوائل  سده 20 دووم نیاورد ، ولی میشه  برخی بازتاب های تلویحی اونو بر نظریه “فرمالیسم” که  توسط  کلایوبل  مطرح  شد دید. او مصر بود که ارزش های هنرهای تجسمی فقط در کیفیات  فرمی  اون  سکنا داره و نه در موضوع  یا بازنمایی  اون. با این وجود شکل معتدل تر این نظریه که معتقده معیارهای زیبایی شناختی مستقلن و این که آفرینش و تحسین هنر زیبا فعالیت هایی خود بسنده است ، به بخشی از دیدگاه  زیبایی شناسی سده 20 تبدیل شده است.

مکتب زیبایی شناسی

مکتب زیبایی شناسی

مکتب ظرفشویی

تعدادی از نقاشان رئالیست اجتماعی که در سال های بعد از جنگ جهانی دوم و اوائل دهه 1940 فعال بودن . اونا با استفاده از مضامین رنج آور و پست و با روش شدیدا افراطی خود روحیات   مردان  جوان خشمگین بعد از جنگ را بیان می کردن .این روحیه  دیری نماند و گروه هم هرگز سازمان منسجمی  نیافت و بعد از چند سال فعالیت متوقف شد . جان برت بی معروفترین عضو این گروه بود.

مکتب ظرفشویی

مکتب ظرفشویی

 

مکتب زیبایی شناسی در دکوراسیون

زیبایی شناسی در دکوراسیون

زیبایی شناسی در دکوراسیون

زیبایی شناسی در هنر ایرانی

زیبایی شناسی در هنر ایرانی

زیبایی شناسی در هنر ایرانی

 

سبک ها و مکتب های هنری

 

 

WhatsApp chat