مکتب های هنری

مکتب های هنری

مکتب زیبایی شناسی اصطلاحیه که برای توصیف  افراط  کاری های مختلف  در نظریه ای که مدعیه هنر خود بسنده است و لازم نیس که در خدمت هیچ گونه هدف ضمنی ، چه هدف اخلاقی ، سیاسی یا مذهبی باشه. نگرش تندروانه  و یکسویه این نظریه که هنر می تونه  بدون هر نوع انگیزش پنهانی مذهبی ،...
WhatsApp us