پنجره های ارسی در معماری ایران

پنجره های ارسی در معماری ایران هنر گرهچینی و گره سازی ؛ ارسی، چیدمان چوب و شیشه ، گره چینی با چوب ارس در فارسي به چم(معناي) گشاده لوز روس و اروس است. در اروپا به اين گونه درها گيوتين مي گويند. معنای واژه ارسی از زبان استاد پیرنیا : استاد پيرنيا واژه ارسی را پارسي مي...
WhatsApp us