مهره شطرنج ایفل

مهره شطرنج ایفل

ساخت مهره شطرنج چوبی مهره شطرنج چوب گردو مهره شطرنج چوب گردو مهره شطرنج چوب گردو ?مهره شطرنج      پاسارگاد 2/200 میلیون ت      ایفل    2/400  م ت ایفل بلند 2/500 م ت صفحه شطرنج با کشو 1 م...
WhatsApp us