هندسه در هنر و معماری

هندسه در هنر و معماری ترجمه ای  ناقص ( عذر خواهی مدیریت سایت ) هندسه یکی از ویژگی های اصلی است که تشخیص طرح های هنری اسلامی است. این یک هویت فورا تشخیص، یکی است که در یک رویکرد فلسفی و کیهان شناسی فراگیر به ایجاد طراحی و ساخته آثار، تاسیس ایجاد متضاد تعدد و وحدت است....
WhatsApp us