سبک های هنری

سبک های هنری

مکتب آوینیون مکتب نقاشی منسوب به شهر آوینیون  مربوط  به دوره ای که دربار پاپ از روم  به اونجا  نقل مکان  نمود . حضور این حامی بزرگ ، خیلی از هنرمندان عمدتا استادان ایتالیایی  را به اون شهر کشوند. مکتب اش کن اسم تعدادی از نقاشان امریکایی که از حدود سال 1908 تا جنگ...
WhatsApp us