تاریخچه هنر مشبک

تاریخچه هنر مشبک درب های مشبک (ارسی ) باغ دولت آباد – یزد هنر مشبک قدمتی دیرینه دارد. از زمانی که انسانهای اولیه از غارنشینی به صحرا نشینی روی آوردند و از سنگ برای خود چهار دیواری ساختند، برای روشنایی داخل کلبه پنجره ای از پوست حیوان، چوب، برگ یا سنگی که سوراخ...
WhatsApp us